„Вокс корпорейшън“ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Информация за проекта:

Регистрационен номер на договора: BG16RFOP002-2.073-19619-C01

Обща стойност:  10 000,00 лв.,

от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 30.09.2020 г.

Край на проекта: 30.12.2020 г.

Безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073
Меню