Този уебсайт („Сайтът„) се притежава  и управлява от ВОКС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД („ВОКС КОРПОРЕЙШЪН“). Настоящата Политика за Защита на личните данни, заедно с Общите условия, публикувани на нашия уебсайт, определят условията, въз основа на които личните данни, които събираме от Вас като физически лица, ще бъдат обработвани. Молим да прочетете настоящия документ внимателно, за да разберете какви са нашите практики във връзка c Вашите лични данни и тяхното обработване. Предоставяйки Вашите лични данни по електронен път на https://vox.bg, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за защита на личните данни.

ВОКС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175289954, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни.

Информация за контакт

Можете да се свържете с нас по всички въпроси, свързани със защитата на лични данни, на адреса на дружеството:

гр. София 1111,
ул. „Едисон“ №
телефон: +359 877 069 067
email: info@vox.bg

ВОКС КОРПОРЕЙШЪН и защитата на личните Ви данни

Ние събираме и обработваме лични данни само в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR). Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена цел и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Обхват на Политиката за защита на личните данни

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и да използвате предоставяните чрез него онлайн услуги, се изисква да предоставите някои Ваши лични данни. Събраната информация се обработва от ВОКС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, изпълнение на подадени от Вас заявки/поръчки, осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти, както и изпълняване на договорни и преддоговорни задължения към Вас.

Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

Каква информация събираме

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме следната информация за вас, когато посещавате Сайта:

 • име на физическо лице
 • електронна поща
 • адрес за кореспонденция
 • телефонен номер за контакт
 • IP адрес
 • потребителско име и парола
 • други лични данни, предоставени от Вас при сключване на договор с ВОКС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД и по-конкретно: единен граждански номер.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

 • Форма за подаване на заявки от наши клиенти и/или регистрирани на уебсайта потребители (upload-форма)
 • E-mail

Ние се надяваме, че ще ни предоставите тази информация. В случай, че не искате да ни я разкривате, имате право на това. Моля да имате предвид, че в този случай ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали.

За какви цели и на какво правно основание обработваме личните Ви данни
За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставянето от наша страна на продукти и услуги, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, за тяхното заплащане, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения. Тази обработка е задължителна за изпълнение на тези цели. Без тези данни ние не бихме могли да предоставяме съответните услуги и не бихме могли да сключим с вас договор за предлаганите от наша страна услуги.

Обработката се извършва с цел:

 • отговор на Ваши запитвания за оферти;
 • предоставяне на информация относно интересуващи Ви наши продукти и услуги;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, изпълнение на договори за услуги;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор;
 • изготвяне и изпращане на фактура за услугите, които използвате при нас;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;
 • получаване на информация и разследване на всички оплаквания и рекламации;
 • анализиране на употребата на нашия сайт;
 • администриране на сайта и предоставяне на нови услуги на клиентите.
За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него и не се покрива с целите, изброени в тази политика.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на ВОКС КОРПОРЕЙШЪН. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за цитираната в него цел, ВОКС КОРПОРЕЙШЪН няма да използва личните Ви данни и информация за тази цел. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие, е необходимо само да използвате данните ни за контакт.

Как защитаваме Вашите лични данни

Ние не продаваме, не отдаваме под наем и не търгуваме Вашите Лични Данни.

Цялата информация, която Вие ни предоставяте и която ние събираме за Вас, се съхранява на защитени сървъри.

За осигуряване на адекватна защита на данните на своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

ВОКС КОРПОРЕЙШЪН взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

ВОКС КОРПОРЕЙШЪН използва услугите на трети страни за подпомагане на определени дейности, а именно хостинг и поддръжка на уебсайта, комуникации, подбор на кадри, куриерски услуги, които са регламентирани в договори. В някои случаи тези трети страни може да получат Вашите данни. ВОКС КОРПОРЕЙШЪН обаче винаги ще контролира и ще се отнася отговорно към използването на данните Ви.

ВОКС КОРПОРЕЙШЪН може да предостави Ваши данни на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред. В случаите, в които личните данни могат да бъдат законно разкрити на друг получател, Вие ще бъдете информирани.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 • Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за предоставяне на услуга се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;
 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок;
 • Видеозапис, направен в офиса на фирмата или прилежащата дворна част на клиенти на фирмата – до 30 дни от създаване на записа.

ВОКС КОРПОРЕЙШЪН може да съхранява някои от личните Ви данни за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

Вие имате следните права:
 • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ВОКС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД, както и информация за какви цели обработваме Ваши лични данни;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят;
 • право да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
 • право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие.

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас на имейл info@vox.bg.

„Бисквитки“

За да направим посещението на нашия уебсайт привлекателно и да позволим използването на определени функции, използваме така наречените „бисквитки“ на различни страници. „Биcквиткитe“ ca фaйлoвe c инфopмaция, включвaщи тeкcтoвo cъдъpжaниe, изпращана от уеб сървъра и запазвана в кoмпютpитe Ви c цeл пoдoбpявaнe paбoтaтa c нашия caйт. Teзи фaйлoвe пoзвoлявaт да разпознаем браузъра Ви при следващо посещение с цел адаптиране на нашия сайт cпpямo Вашите пpeдпoчитaния и оптимизиране на работата Ви с него. Изпoлзвaт ce oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтикa, кoятo ни пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa структурата и съдържанието на сайта. Чрез „бисквитките“ ние нямаме достъп до личнa инфopмaция за Вас.

Уебсайтът използва два основни типа „бисквитки“: сесийни бисквитки (session cookies) и постоянни бисквитки (persistent cookies). Сесийни са временните файлове, съхранявани в крайното устройство на Потребителя до неговото излизане, напускане на сайта или затваряне на софтуера (браузъра). Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за периода, посочен в параметрите на файла или до изтриването им от Потребителя

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на „бисквитките“ и да решите индивидуално да ги приемете или да изключите приемането им за конкретни случаи или като цяло. Неприемането на „бисквитки“ може да ограничи функционалността на нашия уебсайт.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Ако Политиката ни за защита на личните данни се промени по някакъв начин, ВОКС КОРПОРЕЙШЪН ще качи актуализирана версия на политиката на тази страница. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как ВОКС КОРПОРЕЙШЪН я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

В сила от: 05.05.2018

Меню